Statika

Statika oceľových konštrukcií a navrhovanie oceľových konštrukcií spoločnosť METICON  realizuje modernými výpočtovými softvérmi. Moderná výpočtová technika a softvér umožňujú statikom a projektantom v spoločnosti METICON modelovať navrhované riešenia oceľových konštrukcií aj v priestorovom 3D prevedení.

Statika oceľových konštrukcií si pre vypracovanie riešení vyžaduje podrobné a kvalitné vstupné údaje, ktorými v prípade stavby môžu byť architektonické návrhy, stavebno-dispozičné požiadavky, zaťaženie podláh, zaťaženie strešných a vodorovných konštrukcií, hmotnosť materiálových skladieb a stavebných systémov (strešné plášte, obvodové plášte, priečky, podhľady).

V prípade statiky oceľových konštrukcií pre technológie sú potrebné napríklad informácie o rozmere inštalovaných zariadení,  možnosť ich upevnenia, hmotnosť technológií,  dynamické zaťaženie vyvolané ich prevádzkou a podobne.

Statika je definovaná ako časť odboru mechaniky, ktorý sa zaoberá závislosťami medzi silami v tom prípade, keď sily pôsobiace na teleso sú v rovnováhe a teleso je v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe.

Statika sa v praxi zaoberá posúdením  stavebných konštrukcií a výpočtom statických pomerov v stavebných konštrukciách, aby bezpečne a účinne prenášali predpokladané zaťaženie. Statika stavebných konštrukcií je súbor technických disciplín, využívaných pri navrhovaní a posudzovaní stavebných konštrukcií.

Účelom statiky je stanoviť také dimenzie materiálov a prvkov konštrukcie, aby táto prenášala požadované zaťaženie s predpísanou bezpečnosťou počas celej životnosti posudzovanej stavebnej konštrukcie.

Statiku stavieb preto môžu vykonávať len autorizovaný stavební inžinieri s požadovaným vzdelaním, vykonávanou praxou a dodržiavaním platnej legislatívny, technických noriem a príslušných zaťažení (napr. snehom, vetrom).

Statika oceľových konštrukcií


Pri statike oceľových konštrukcií je nevyhnutné posúdenie a správne navrhnutie schémy nosných oceľových konštrukcií objektov, správne posúdenie umiestnenia stavby s ohľadom na vplyvy nadmorských výšok a klimatických podmienok ako sú posúdenie snehových pásiem a poveternostných vplyvov.

Použité materiály musia byť správne nadimenzované s ohľadom na všetky spoje nosnej konštrukcie aj pomocných konštrukcií. Pri statike oceľových konštrukcií je nevyhnutné posudzovať vplyv na umiestnenie stavby čo sa týka výškopisného aj pôdorysného tvaru, v nadväznosti na kotvenie a na iné existujúce konštrukcie, požiadavky na výrobu aj montážne možnosti v mieste realizácie stavby.

axonometria haly 3
axonometria 16
axonometria haly 4
axonometria haly 11

Statický posudok


Statický posudok je súbor dokumentov, ktoré preukazujú splnenie požiadaviek bezpečnosti a trvanlivosti stavebnej konštrukcie v zmysle Stavebného zákona Slovenskej republiky.

Posudok preukazuje, že je vypracovaný v zmysle aktuálne platnej legislatívy, technických noriem a príslušných zaťažení pre danú klimatickú oblasť snehom a vetrom.

V praxi sa rozlišujú dva prípady, kedy je potrebné vypracovať statický posudok

Projekt pre stavebné povolenie


Slúži na vydanie stavebného povolenia od príslušného stavebného úradu.

Obsah projektu:

 1. Technická správa obsahuje základné informácie o stavbe, investorovi a hlavnom Inžinierovi projektu, pojednanie o výpočtovom postupe a zadefinovaní hlavných nosných prvkov.
 2. Statický výpočet obsahuje výpočet hlavných nosných prvkov, zadefinovanie tvaru a statický systém nosnej konštrukcie. Posudky na medzný stav únosnosti a používateľnosti hlavných nosných prvkov.
 3. Výkresová dokumentácia slúži na zadefinovanie základného výškového a pôdorysného tvaru hlavnej nosnej konštrukcie. V prípade potreby definuje nadväznosť na exitujúce konštrukcie alebo prekážky.
 4. Obsahuje (zhrnutie)
  Pôdorys kotvenia na základové konštrukcie, Pôdorys 1.NP, Pôdorys strechy, Pohľady, Charakteristické rezy.
 5. Neobsahuje
  Statický návrh a výpočet spojov a prípojov s vhodným spoj. materiálom a návrhom veľkosti a typu zvaru pre napojenie hlavných konštrukcií (profilov), napr. stĺp /strešná priečla (strešný priehradový väzník) a pod.

Realizačný projekt statiky


Slúži ako podklad pre realizáciu stavby prípadne ako podklad pre dielenskú a výrobnú dokumentáciu.

Obsah projektu:

 1. Technická správa obsahuje základné informácie o stavbe, investorovi a hlavnom Inžinierovi projektu, pojednanie o výpočtovom postupe a zadefinovaní hlavných nosných prvkov.
 2. Statický výpočet obsahuje výpočet hlavných nosných prvkov, určuje statický systém nosnej konštrukcie aj sekundárnej nosnej konštrukcie. Výpočet hlavných nosných detailov ( výpočet kotvenia, výpočet rámového rohu prípadne napojenia priehradového väzníka na stĺp, spoj štítového stĺpu na priečlu, návrh veľkosti a typ zvaru). Posudky na medzný stav únosnosti a používateľnosti hlavných nosných prvkov. Posúdenie podružných konštrukcií ako sú výmeny na okná dvere, svetlíky, atď. Posúdenie napojenia na existujúce konštrukcie. Posúdenie trapézových plechov, sendvičových panelov, atď.
 3. Výkresová dokumentácia slúži na zadefinovanie presného výškového a pôdorysného tvaru hlavnej nosnej konštrukcie ako aj podružných konštrukcií (výmeny na okná, dvere, brány). V prípade potreby definuje nadväznosť na exitujúce konštrukcie alebo prekážky. Obsahuje základne detaily kotvenia a napojenia hlavných nosných konštrukcií. Obsahuje zadefinovanie tvaru a umiestnenia pomocných konštrukcií ( kotvenie fotovoltaických článkov, atď….)
 4. Obsahuje (zhrnutie)
  Pôdorys kotvenia na základové konštrukcie, pôdorys 1.NP, pôdorys strechy, pohľady, charakteristické rezy, výkres detailov, výkresy podružných konštrukcií, ktoré nebolo možné zadefinovať v predošle spomínaných výkresoch.
 5. Neobsahuje
  Neobsahuje výpočet detailov napojenia podružných konštrukcií ako sú výmeny na okná, dvere, brány, prípadne iných konštrukcií, ktoré neplnia funkciu hlavných nosných prvkov a ktoré nie sú známe pri zadaní vypracovania „realizačného projektu statiky“.
axonometria haly 7

Obsah statického posudku


Nakoľko zákonnou úpravou v súčasnosti tie je presne špecifikovaný povinný obsah statického posudku, zvyčajne by mal statický posudok obsahovať nasledovné časti:

 • názov posudku príp. číslo
 • dátum vypracovania
 • identifikačné údaje stavby
 • počet kusov vypracovaných posudkov
 • obsah jednotlivých častí
 • zoznam noriem, literatúry a predpisov
 • podklady, na základe ktorých bol statický výpočet vypracovaný
 • uvažované zaťaženie pôsobiace na konštrukciu
 • navrhované materiály
 • výpočet a grafická časť
 • zhodnotenie stavebnej konštrukcie
 • záver

Statika oceľových konštrukcií METICON a služby 


statika ocelovych konstrukcii
Technické poradenstvo a konzultácie
navrhy ocelovych konstrukcii
Kompletné spracovanie projektovej dokumentácie pre statiku oceľových konštrukcií v rozsahu pre stavebné povolenie
Vypracovanie návrhov pre optimalizáciu oceľových konštrukcií
technologicke plosiny
Vypracovanie a návrhy statiky oceľových konštrukcií pre technológie
navrhy konstrukcii z ocele
Kompletné spracovanie projektovej dokumentácie oceľových konštrukcií v rozsahu pre realizačný projekt
Statické návrhy pre spoje, prípoje a zvary oceľových konštrukcií
Vypracovanie výrobnej dokumentácie, dielenskej dokumentácie softvérom TEKLA STRUCTURES
statika ocelovej konstrukcie
Vyhotovenie montážnych výkresov a montážnych zostáv pre oceľové konštrukcie