Skip to main content

Povrchová úprava oceľových konštrukcií

Kvalitná povrchová úprava oceľových konštrukcií je jedným z predpokladov dosiahnutia dlhodobej životnosti oceľových konštrukcií. Voľba vhodného typu a prevedenie povrchovej úpravy má vplyv nielen na životnosť oceľových konštrukcií, ale aj na ich ochranu proti korózii a ich estetický vzhľad.

Technická špecifikácia povrchovej úpravy oceľových konštrukcií závisí od použitia výrobku, vplyvu prostredia a požiadaviek zákazníka. V praxi oceľové konštrukcie môže napadnúť najmä nerovnomerná korózia napr. jamková korózia, korózne praskanie a pod. Pri mnohých koróznych systémoch je vhodné skombinovať dve alebo viaceré metódy ochrany proti korózii. Dôležitá je predovšetkým správna kombinácia materiálu s ochranným povlakom. V návrhu riešenia oceľovej konštrukcie treba počítať s nutnosťou realizácie náterov po montáži oceľovej konštrukcie, z dôvodu jej inštalácie a údržby.

Povrchová úprava oceľových konštrukcií je najčastejšie riešená:


antikorovým základným náterom

vrchným náterom

pozinkovaním

Predpovrchová úprava konštrukcií


Základným predpokladom kvalitnej povrchovej úpravy, jej stálosti a životnosti je dokonalé očistenie povrchu oceľových prvkov od všetkých voľných alebo pevne uchytených nečistôt, mastnoty, korózie a pod. – tzv. predpovrchová úprava.

Predpovrchovú úpravu vo výrobe prevádzame na priebežnej otryskávacej linke, na ktorej za pomoci oceľového abraziva dosiahneme stupeň očistenia povrchu Sa 2,5.

Oceľové konštrukcie môžu byť predpovrchovo upravené aj stupňom očistenia povrchu St v závistlosti na ich použití a požiadaviek zákazníkov.

Povrchová úprava konštrukcií


Naša spoločnosť využíva ochranu oceľových konštrukcií nátermi a nástrekmi náterovými hmotami metódou vysokotlakového nanášania tzv. mokrými náterovými hmotami za pomoci vysokotlakového zariadenia (vhodný najmä pri rozmerovo objemných častiach oceľových konštrukcií).

Voľba a typ náterovej hmoty a jeho požadovaná hrúbka je závislá od prostredia, v ktorom bude konštrukcia umiestnená.

Oceľový profil pred otryskaním
Oceľový profil po technologickom otryskaní Sa 2,5

1

I. Štandardné konštrukcie v neagresívnom prostredí


Pre tento typ oceľových konštrukcií sú používané alkydové systémy ktoré sú vhodné pre oceľové povrchy, stroje a zariadenia vystavené poveternostným vplyvom. Korózna odolnosť týchto systémov podľa normy ISO 12944 je závislá od finálnej hrúbky suchého filmu nástreku.

Pre koróznu triedu C1 a C2-M (medium) sa používa systém  40 µm základného alkydového nástreku + 40 µm vrchného alkydového nástreku = 80 µm DFT (dry film thickness)
Táto hrúbka náterov je vhodná pre vnútorné oceľové konštrukcie, stroje a zariadenia.

Pre koróznu triedu C2-M (medium) a C3-L (low) sa používa systém80 µm základného nástreku + 40 µm vrchného nástreku = 120 µm DFT (dry film thickness)
Táto hrúbka náterov je vhodná pre konštrukcie v chladných vnútorných priestoroch a v čistom vonkajšom prostredí.

2

II. Konštrukcie umiestnené  v agresívnom prostredí


Voľbou vhodného náterového systému je možné uspokojiť aj tie najnáročnejšie podmienky zákazníka na koróznu odolnosť oceľovej konštrukcie. V závislosti od typu korózneho prostredia pôsobiaceho na oceľovú konštrukciu sa rozdeľujú náterové systémy:Voľbou vhodného náterového systému je možné uspokojiť aj tie najnáročnejšie podmienky zákazníka na koróznu odolnosť oceľovej konštrukcie. V závislosti od typu korózneho prostredia pôsobiaceho na oceľovú konštrukciu sa rozdeľujú náterové systémy:

 1. epoxidové náterové systémy
 2. chlórkaučukové náterové systémy
 3. polyuretánové náterové systémy
 4. špeciálne náterové systémy

Pre oceľové povrchy vystavené silným vplyvom počasia s požiadavkou na estetickosť a životnosť sú ideálne polyuretánové povrchy. Polyuretánová farba vytvára dobre umývateľný povrch s dobrým leskom a farebnou stálosťou.
Pri tomto systéme tvorí základný náter farba na báze epoxidových živíc na ktorý sa nanáša vrchný náter s polyuretánovou bázou.
Pri voľbe špeciálneho epoxidového náteru s vysokým obsahom zinku je možné náterom do určitej miery nahradiť ochranu povrchu žiarovým zinkovaním.

Pre koróznu triedu C3 a C4 sa používa systém – 2×100 µm základného epoxidového nástreku + 40 µm vrchného polyuretánového nástreku = 240 µm DFT (dry film thickness)
Uvedené typy náterov je možné aplikovať v celej škále farebných odtieňov podľa stupnice RAL.

3

III. Konštrukcie v exteriéri s priamym vplyvom poveternostných faktorov


Pre tento typ oceľových konštrukcií sú ešte stále vhodné alkydové systémy, ktoré pri aplikácii vo väčších hrúbkach  odolávajú poveternostným vplyvom.
Korózna odolnosť týchto systémov podľa normy ISO 12944 dosahuje hodnoty C2 a C3.

Pre koróznu triedu C2-H (high) a C3-M (medium) sa používa systém  80 µm základného alkydového nástreku + 80 µm vrchného alkydového nástreku = 80 µm DFT (dry film thickness)
Táto hrúbka náterov je vhodná pre oceľové konštrukcie, stroje a zariadenia vo vonkajšom mestskom, prímorskom a priemyselnom prostredí.

Protipožiarna ochrana oceľových konštrukcií


Oceľové konštrukcie sú síce vyrobené z kovového nehorľavého materiálu, v dôsledku pôsobenia vysokých teplôt v prípade požiaru je nutné riešiť ich protipožiarnu ochranu. Požiarna odolnosť oceľových konštrukcií sa stanovuje podľa požiarnej odolnosti oceľovej konštrukcie.

Účelom protipožiarneho náteru je chrániť časti konštrukcií tak, aby si vplyvom pôsobenia ohňa zachovali svoje pôvodné statické parametre na určitý požadovaný čas.

Protipožiarne vypeňovacie nátery sú nátery na báze vodouriediteľných disperzií, retardérov horenia, žiaruvzdorných plnidiel a nadúvadiel.

Aplikáciou protipožiarneho náteru môžeme zvýšiť statické parametre oceľových konštrukcií pôsobení vplyvu ohňa až na 60 minút.
Protipožiarne nátery sú aplikované výhradne na interiérové časti konštrukcií. Použitie a odolnosť náteru stanovuje projekčná organizácia.

Aplikácia protipožiarnych náterov sa obvykle prevádza na mieste realizácie na už zmontované časti oceľových konštrukcií.

Spôsob protipožiarnej ochrany oceľových konštrukcií


Protipožiarnu ochranu oceľových konštrukcií je možné riešiť nasledovným spôsobom:
 • protipožiarnym náterom

 • protipožiarnym nástrekom

 • protipožiarnou omietkou

 • obmurovaním

 • protipožiarnym doskovým obkladom

 • lepením obkladov z minerálnych látok

Ochrana konštrukcií žiarovým zinkovaním


Povrchová úprava oceľových konštrukcií žiarovým zinkovaním je najdokonalejší spôsob povrchovej úpravy, ktorý sa využíva len pri konštrukciách umiestnených v agresívnom prostredí a pri konštrukciách vystavených poveternostným vplyvom.

Pri žiarovom zinkovaní sa oceľ po vhodnej úprave ponorí do približne 450 °C horúcej taveniny zinku. Zinok a oceľ tak navzájom reagujú a na povrchu ocele sa vytvorí zliatina železa a zinku matnej striebornej farby. Týmto neoddeliteľným prepojením zinku a ocele tak vznikne ochrana, ktorá chráni nielen pred vplyvom vetra a počasia, ale aj optimálne pred mechanickým zaťažením.

Za bežných podmienok dokáže žiarové zinkovanie chrániť konštrukcie pred koróziou až 50 rokov a aj pri vyššom zaťažení dosahuje dĺžka trvania ochrany spravidla viac ako 25 rokov.

Výhody žiarového zinkovania


 • dlhodobá protikorózna ochrana
 • vysoké mechanické zaťaženie
 • dokonalá všestranná ochrana na celom povrchu aj v dutinách a na hranách materiálu
 • katódová protikorózna ochrana
 • atraktívny vzhľad
 • vysoká hospodárnosť
 • bez potreby údržby
 • dobrá environmentálna rovnováha, ekologický proces